Zadzwoń 669 85 96 66 lub napisz office@interact.edu.pl

Polityka prywatności

ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (RODO) INFORMUJEMY:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Aleksandra Wójcik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Szkoła Językowa Interact Aleksandra Wójcik w Świnoujściu, adres: ul. Wojska Polskiego, nr 12B, lok. 1, 72-600 Świnoujście, NIP: 8551488668, REGON: 320248494.

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
- listownie pod adresem: ul. Wojska Polskiego, nr 12B, lok. 1, 72-600 Świnoujście,
- przez e-mail: office@interact.edu.pl.

2. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dokonania zgłoszenia i zarezerwowania zajęć związanych z nauką języka obcego, a także w celu zawarcia oraz realizacji umowy cywilnoprawnej zawieranej przez Ciebie z Administratorem dotyczącej prowadzenia kursu nauki języka obcego.

Ponadto, jeżeli zgłoszenie rejestracyjne lub zawarcie umowy dotyczącej prowadzenia kursu nauki języka obcego będzie dotyczyło dziecka, dla którego jesteś opiekunem prawnym, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe także Twojego dziecka.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w opisanym powyżej zakresie jest Twoja zgoda w zakresie dokonania zgłoszenia i zarezerwowania zajęć związanych z nauką języka obcego tj. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Ponadto przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej dotyczącej prowadzenia kursu nauki języka obcego, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak zawarcie umowy cywilnoprawnej oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z zawartej umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz osobną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail) - Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego, polegających na przesyłaniu na wskazany przez Ciebie adres e-mail niepublicznych informacji handlowych. W takim przypadku podstawą prawną będzie Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO oraz uzasadniony interes Administratora w zakresie prowadzenia działań o charakterze marketingowym, tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Jeżeli wyrazisz osobną zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnienie przez Administratora zdjęć i filmów oraz nagrania audio w profilu Administratora w ramach serwisu facebook.com oraz instagram.com, na stronie internetowej Administratora, na plakatach, w folderach reklamowych, w których będzie utrwalony Twój (lub Twojego dziecka) wizerunek (w tym ujęcia obejmujące twarz i postać) oraz głos - Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu związanym z tworzeniem, organizacjąlub publikacją: materiałów dot. komunikacji marketingowej o produktach i usługach Administratora. W takim przypadku podstawą prawną będzie Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie dokonania zgłoszenia i zarezerwowania zajęć związanych z nauką języka obcego będą przetwarzane dane osobowe przekazane w formularzu rejestracyjnym.

W zakresie dokonania zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej dotyczącej prowadzenia kursu nauki języka obcego będą przetwarzane dane osobowe wskazane w umowie lub niezbędne do realizacji umowy.

W zakresie dotyczącym przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego, polegających na przesyłaniu na wskazany przez Ciebie adres e-mail niepublicznych informacji handlowych, będą przetwarzane dane osobowe przekazane Administratorowi w odpowiednim formularzu (imię, nazwisko, adres e-mail). W zakresie dotyczącym przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia działań o charakterze marketingowym dotyczącym umieszczania zdjęć i filmów, nagrań audio w profilu Administratora w ramach serwisu facebook.com oraz instagram.com, na stronie internetowej Administratora, na plakatach, w folderach reklamowych, będą przetwarzane takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, wizerunek (w tym ujęcia obejmujące twarz i postać) oraz głos.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy cywilnoprawnej dotyczącej prowadzenia kursu nauki języka obcego oraz po jej wygaśnięciu przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z zawartą umową cywilnoprawną lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora w ww. zakresie, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem okresów przedawnienia.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych zostaną usunięte niezwłocznie po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie lub po złożeniu sprzeciwu na ich przetwarzanie albo najpóźniej po 5-letnim okresie braku aktywności z Twojej strony (brak reakcji na nasze wiadomości marketingowe, brak kontynuacji uczestnictwa w Kursie), liczonym od końca roku kalendarzowego, w którym ww. 5-cio letni okres upływa.

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

W związku z realizacją umowy cywilnoprawnej dotyczącej prowadzenia kursu nauki języka obcego przez Administratora, co do zasady nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość, aby w uzasadnionych przypadkach przekazywać Twoje dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz Unią Europejską. Dotyczy to w szczególności danych osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych w celu prowadzenia działań o charakterze marketingowym w zakresie dotyczącym umieszczania zdjęć i filmów w profilu Administratora w ramach serwisu facebook.com lub instagram.com. Gwarantujemy, że takie przekazanie będzie w każdym przypadku zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych.

7. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  2. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. prawo przenoszenia swoich danych osobowych
  7. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie 2 powyżej).

Ponadto masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z punktem 8 poniżej).

8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (kod pocztowy: 00-193).

9. WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia, a następnie do wykonywania umowy.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.