Zadzwoń 669 85 96 66 lub napisz office@interact.edu.pl

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Szkoła językowa Interact prowadzona jest przez Aleksandrę Wójcik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Językowa Interact Aleksandra Wójcik z siedzibą w Świnoujściu (adres siedziby ul. Wojska Polskiego, nr 12B/1, 72-600 Świnoujście), NIP 8551488668 REGON: 320248494, zwaną dalej: „Szkołą”.
 2. Strona internetowa szkoły językowej Interactdziałająca pod adresem internetowym interact.edu.pl, zwana dalej Stroną Internetową, prowadzona jest przez Szkołę.
 3. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności prawa i obowiązki Klientów, Słuchaczy i Szkoły.
 4. Szkoła udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej: office@interact.edu.pl i numer telefonu: +48 669 85 96 66 (koszt połączenia według taryfy operatora).

II. Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 1. Strona Internetowa - strona internetowa znajdująca się w domenie internetowej interact.edu.pl.
 2. Regulamin – niniejszy dokument (regulamin) określający prawa i obowiązki Szkoły, Klientów oraz Słuchaczy, a także zasady korzystania ze Strony Internetowej.
 3. Szkoła - Aleksandra Wójcik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Językowa Interact Aleksandra Wójcik z siedzibą w Świnoujściu (adres siedziby ul. Wojska Polskiego, nr 12B/1, 72-600 Świnoujście), NIP 8551488668 REGON: 320248494.
 4. Usługodawca – jak w punkcie 3 powyżej.
 5. Kurs - kurs języków obcych oferowany przez Szkołę trwający 33 albo 66 jednostek lekcyjnych.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca ze Szkołą Umowę;
 7. Słuchacz – osoba fizyczna uprawniona do uczestnictwa w Kursie posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody jej przedstawiciela ustawowego na jej udział w Kursie. Słuchaczem może być Klient.
 8. Konsument - osoba fizyczna zawierająca Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, tj. o której mowa w art. 7aa ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Umowa – indywidualna umowa o nauczanie języka w ramach danego Kursu, zawierana na odległość na zasadach określonych w Regulaminie pomiędzy Klientem i Szkołą.
 11. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy Klient powinien:
  1) uzupełnić formularz rekrutacyjny dostępny na Stronie Internetowej w zakładce Rekrutacja - https://interact.edu.pl/rekrutacja/, w tym uzupełnić prawidłowo i zgodnie z prawdą następujące dane: imię i nazwisko Słuchacza, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu Klienta, a także dokonać wyboru w ramach Kursu języka oraz poziomu języka oraz wyrazić zgodę na kontakt w celu otrzymania wiadomości, jak w punkcie 2 poniżej,
  2) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia,
  3) wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zapoznać się z polityką prywatności,
  4) kliknąć przycisk „zapisz się”;
  5) zarejestrować się w serwisie ActiveNow (dostępnym pod adresem app.activenow.io) po otrzymaniu zaproszenia, zgodnie z postanowieniem z pkt 2 ppkt 2 poniżej;
  6) potwierdzić udział w Kursie lub dokonać płatności, zgodnie z postanowieniem z pkt 3-5 poniżej.
 2. Po przesłaniu formularza rekrutacyjnego do Szkoły Klient otrzyma na podany w formularzu adres e- mail:
  1) potwierdzenie rezerwacji na kurs językowy w danym roku szkolnym,
  2) zaproszenie do rejestracji w serwisie ActiveNow,
  3) wiadomość zawierającą informacje dotyczące wybranego Kursu (tj. informacje o cenie Kursu zgodnie z cenami obowiązującymi w Cenniku, częstotliwości zajęć w wymiarze tygodniowym oraz wymiarze czasowym jednostki lekcyjnej, warunkach płatności, w tym informację o obowiązku zapłaty ceny za Kurs w przypadku przystąpienia do Kursu oraz niniejszy Regulamin).
  Informacje, o których mowa w niniejszym ustępie, Klient otrzyma od Szkoły w jednej, dwóch lub trzech osobnych wiadomościach e-mail wysłanych najpóźniej do dnia 25 września). Informacje dotyczące wybranego języka obcego, przydziału do danej grupy, informacje o poziomie i stopniu zaawansowania lekcji języka obcego w danej grupie lub informacje o kategorii wiekowej danej grupy, datę rozpoczęcia Kursu, harmonogram zajęć udostępnione zostaną w serwisie ActiveNow najpóźniej do dnia 25 września.
 3. Klient może dokonać płatności za Kurs za pośrednictwem serwisu Tpay, na rachunek bankowy Szkoły 92 1140 2004 0000 3002 5687 0033, lub gotówką w siedzibie Szkoły, do rąk upoważnionego przedstawiciela Szkoły.
 4. Płatność ceny następuje w dwóch równych semestralnych ratach, płatnych w terminach do 25 września i 10 lutego, lub w dziesięciu równych miesięcznych ratach płatnych do 25 września i 10 dnia każdego następnego miesiąca. Harmonogram płatności dostępny jest w serwisie ActiveNow.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia udziału w Kursie przez Klienta, zgodnie z warunkami rezerwacji, o których mowa w punkcie 2 powyżej (tj. w formie wiadomości e-mail przesłanej przez Klienta na adres e-mail Szkoły wskazany w Rozdz. I pkt 4 Regulaminu) lub najpóźniej z chwilą zapłaty pierwszej raty ceny za Kurs zgodnie z warunkami płatności, o których mowa punkt 2 ppkt 3 powyżejoraz po spełnieniu warunków określonych w punktach 1 – 2 powyżej. W celu wyłączenia wątpliwości przyjmuje się, że w przypadku braku potwierdzenia udziału w Kursie przez Klienta, w formie wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, Umowa zastaje zawarta z chwilą zapłaty pierwszej raty ceny.
 6. Klient ma obowiązek założenia konta klienta w serwisie Active Now (zwane dalej: „Kontem Klienta”) dokonując rejestracji. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne, lecz stanowi warunek zawarcia Umowy.
 7. Klient w trakcie uzupełniania formularza rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej (tj. https://interact.edu.pl/rekrutacja/) ma możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na bezpłatne wykorzystanie i rozpowszechnienie przez Szkołę jego wizerunku (w tym ujęć obejmujących twarz i postać) oraz głosu w materiałach służących komunikacji marketingowej o produktach i usługach Szkoły, w szczególności w mediach (np. Internet, w tym na stronie internetowej Szkoły, w profilu Szkoły w ramach serwisu facebook.com oraz instagram.com), w newsletterze, w materiałach drukowanych tj. w folderach, ulotkach, plakatach, prezentacjach i innych materiałach reklamowych eksponowanych na otwartej przestrzeni. Utrwalenie wizerunku i głosu następuje w postaci zdjęć, nagrań wideo oraz audio. Klient wyrażając zgodę, o której mowa powyżej dopuszcza jednocześnie rejestrację materiału (robienie zdjęć, nagrywanie materiału filmowego lub audio, itp.) podmiotom trzecim (podwykonawcom), którym Szkoła zleci rejestrację materiałów zdjęciowych lub filmowych lub dźwiękowych jak powyżej. W przypadku, gdy Klient dokonuje rezerwacji miejsca na kurs nauki języka obcego w imieniu swojego dziecka, wyżej wymienione zgody może udzielić w imieniu swojego dziecka.
 8. Zgoda, o której mowa powyżej jest całkowicie dobrowolna, w żaden sposób nie wpływa na możliwość dokonania rezerwacji miejsca na kursie nauki języka obcego lub zawarcia Umowy i może zostać wycofana w każdym momencie, tj. poprzez kontakt ze Szkołą.

IV. Zasady nauczania języka

 1. Nauczanie języka oparte jest na naukowo opracowanym systemie poziomów, z wyraźnie określonymi celami nauki (zgodnie ze standardem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
 2. Metody nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości Słuchaczy.
 3. Każdy stopień nauki kończy test określający poziom zaawansowania.
 4. Grupy dobierane są na podstawie testów lub rozmów kwalifikacyjnych, zapewniających jak najbardziej wyrównany poziom zaawansowania językowego Słuchaczy. Sposób kwalifikacji określa Szkoła. Klient otrzymuje informacje o zakwalifikowaniu go do danej grupy, informacje o poziomie i stopniu zaawansowania lekcji języka obcego w danej grupie lub informacje o kategorii wiekowej danej grupy w korespondencji e-mail, o których mowa w Rozdz. III pkt 2 ppkt 3 Regulaminu. Ostateczna weryfikacja poziomu językowego Słuchacza następuje podczas pierwszego tygodnia trwania Kursu, chyba, że Strony w drodze indywidualnych ustaleń postanowią inaczej.
 5. Szkoła ma prawo dokonać zmiany poziomu zaawansowania grupy Słuchacza po ostatecznej weryfikacji poziomu językowego Słuchacza przez nauczyciela, dokonanej zgodnie z pkt 4 powyżej. O zmianie poziomu zaawansowania grupy Słuchacza, Szkoła informuję Klienta na zasadach określonych w Rozdz. III pkt 2 ppkt 3 Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Klienta dla zmiany grupy, Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy na Kurs w terminie 14 dni od dnia poinformowania przez Szkołę o zmianie poziomu zaawansowania. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w formie dokumentowej lub pisemnej. Strony zobowiązane będą do rozliczenia wynagrodzenia należnego Szkole wyłącznie za przeprowadzone lekcje w ramach Kursu, do którego Słuchacz został zakwalifikowany, do dnia rozwiązania Umowy.
 6. Nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie, przygotowanie i doświadczenie zawodowe.
 7. Liczba osób w grupie wynosi od 5 do 8.
 8. W zależności od wybranego Kursu Szkoła oferuję naukę języków angielskiego, niemieckiego, polskiego (jako języka obcego).
 9. W zależności od wybranego Kursu jednostka lekcyjna wynosi 40 minut, 45 minut, 60 minut albo 90 minut.
 10. W zależności od wybranego Kursu ilość jednostek lekcyjnych objętych Kursem wynosi 66 w przypadku gdy zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu albo 33 w przypadku gdy zajęcia odbywają się raz w tygodniu

V. Prawa i obowiązki Słuchacza

 1. Słuchacz w trakcie obowiązywania Umowy zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:
  1) obecność i punktualność na zajęciach jest obowiązkowa, chyba, że uniemożliwiają je ważne powody lub przypadki losowe;
  2) Słuchacze, którzy nie dokonali w wymaganych terminach zapłaty rat Ceny za Kurs tracą prawo uczestnictwa w nieopłaconych zajęciach;
  3) w przypadku Słuchaczy, których zachowanie na zajęciach pozostaje w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i normami dyscypliny nauki, Szkoła jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  4) prawo do kontynuowania nauki na kolejnym stopniu zaawansowania mają wyłącznie te osoby, które uzyskały pozytywną ocenę na teście końcowym poprzedniego stopnia lub pisemną zgodę nauczyciela prowadzącego grupę
  5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością Szkoły, Słuchacze odpowiedzialni za ich spowodowanie (lub ich rodzice lub prawni opiekunowie) są zobowiązani do pełnego pokrycia spowodowanych szkód.
 2. Słuchacz, który był obecny na minimum 60% zajęć z całego Kursu, zdał test końcowy oraz uiścił Cenę w całości, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu danego stopnia.
 3. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie Szkoły. W przypadku gdy Słuchacz nie może uczestniczyć na zajęciach, ma możliwość zawiadomienia o tym Szkołę za pośrednictwem serwisu ActiveNow lub poprzez przesłanie wiadomości na adres email office@interact.edu.pl najpóźniej do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym zajęcia. W takiej sytuacji Słuchacz może uczestniczyć w zajęciach w formie zdalnej przy pomocy aplikacji Zoom.
 4. W przypadku nieodbycia zajęć z winy Szkoły, Szkoła zobowiązuje się do odrobienia odwołanych przez siebie zajęć w innym terminie. Jeżeli z jakichkolwiek powodów odrobienie tych zajęć nie będzie możliwe, Cena zostanie pomniejszona o wartość odwołanych zajęć.

VI. Prawa i obowiązki Słuchacza uczestniczącego w Kursie indywidualnym

W przypadku Słuchacza, który uczestniczy w Kursie indywidualnym, konieczność przełożenia terminu zajęć Słuchacz zobowiązany jest zgłosić za pośrednictwem serwisu ActiveNow lub poprzez przesłanie wiadomości na adres email office@interact.edu.pl najpóźniej do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym odwoływane zajęcia. W przypadku niedotrzymania przez Słuchacza zobowiązania do zgłoszenia konieczności odwołania zajęć, Słuchacz traci uprawnienie do przełożenia zajęć i jest obowiązany do uiszczenia Ceny za zajęcia, które nie odbyły się z uwagi na brak terminowego zgłoszenia potrzeby ich przełożenia. Słuchacz może przełożyć nie więcej niż 20% zajęć. Przełożone zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych indywidualnie przez Słuchacza ze Szkołą.

VII. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny wszystkich oferowanych przez Szkołę Kursów są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich.
 2. Cena podana przez Szkołę w wiadomości e-mail wskazanej w Rozdz. III pkt 2 ppkt 3 Regulaminu, zgodna z Cennikiem jest wiążąca z chwilą zapłaty przez Klienta pierwszej raty.
 3. Jednostkowy koszt zajęć jest wynikiem iloczynu ustalonej w Umowie ceny Kursu i ilości zajęć przewidzianych dla tego Kursu.
 4. Cena nie uwzględnia kosztów podręcznika, ani kosztów egzaminu Cambridge B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced. Szkoła na podstawie indywidualnej korespondencji e-mail z Klientem, może pośredniczyć w:
  1) zamawianiu podręczników – po cenie wydawcy,
  2) uiszczeniu kosztów egzaminów Cambridge B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced – według cennika British Council.
 5. Partnerem rozliczeniowym Szkoły jest operator systemów płatniczych: „TPay”, tj. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.
 6. W razie wyboru płatności za pośrednictwem serwisu ActiveNow, Klient zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych obsługiwanego przez dostawcę usług płatniczych i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi.
 7. Szkoła zastrzega sobie uprawnienie do rozpoczęcia Kursu w odniesieniu do danego Słuchacza po zapłacie pierwszej raty Ceny, zgodnie z warunkami płatności, o których mowa w Regulaminie.

VIII. Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta - który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny, składając Szkole oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Termin zawarcia Umowy określa Rozdz. III pkt 5 Regulaminu.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość w formie pisemnej. Oświadczenie należy wysłać na adres:
  1) Szkoła Językowa Interact Aleksandra Wójcikz siedzibą w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego, nr 12B/1, 72-600 Świnoujście, lub
  2) drogą elektroniczną, tj. formie korespondencji e-mail na adres: office@interact.edu.pl.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Szkoła niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta).
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Szkoła zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności pomniejszone o jednostkowe koszty zajęć, które odbyły się do dnia odstąpienia od Umowy, niezależnie od obecności Słuchacza na tych zajęciach, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Szkoła otrzymała od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość.
 7. Zwrot płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta podczas zapłaty ceny, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu płatności, która nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.
 8. Klient, o którym mowa w pkt 1 powyżej, ma prawo do zgłoszenia Szkole żądania świadczenia mu Kursu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W tym celu Konsument zgłasza w formie pisemnej (na adres Szkoły ul. Wojska Polskiego, nr 12B/1, 72-600 Świnoujście) lub dokumentowej (na adres e-mail office@interact.edu.pl) odpowiednie żądanie.
 9. Jeżeli Klient, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania świadczenia mu Kursu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 8 powyżej, ma on obowiązek zapłaty za zajęcia, które odbyły się do chwili odstąpienia od Umowy na Kurs. Kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim oblicza się proporcjonalnie do zakresu odbytych zajęć Kursu względem uzgodnionej w Umowie na Kurs ceny za cały Kurs.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje: w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, i umowa ta ma dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

IX. Rozwiązanie Umowy

 1. Szkoła może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku:
  1) braku uiszczenia przez Klienta w terminie którejkolwiek z rat ceny za Kurs (a w przypadku, gdy do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zapłatę pierwszej raty - zgodnie z postanowieniem Rozdz. III pkt 5 Regulaminu, w przypadku braku zapłaty w terminie drugiej lub kolejnych raty), w każdym przypadku po bezskutecznym upływie dodatkowego 14-dniowego terminu płatności wyznaczonego Klientowi w wezwaniu na uregulowanie zaległej płatności;
  2) gdy liczebność grupy Kursu spadnie do stanu poniżej 4 osób;
 2. Szkoła może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia naruszania przez Klienta lub Słuchacza podstawowych zasad uczestnictwa w Kursie, pomimo uprzedniego wezwania przez Szkołę do zmiany zachowania i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w tym:
  1) stawiennictwa na lekcje Kursu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, bądź pod wpływem innych środków odurzających;
  2) uporczywego utrudniania lub uniemożliwiania efektywnego prowadzenia lekcji w ramach Kursu, w tym zachowania się Słuchacza w sposób, o którym mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 3 Regulaminu;
  3) naruszania dóbr osobistych lub godności innych osób w tym w szczególności nauczycieli lub innych Słuchaczy;
  4) uczestniczenia w Kursie osób niebędących Słuchaczami;
  5) usunięcia Konta Klienta w ramach serwisu ActiveNow, zgodnie z postanowieniem z Rozdz. XIV pkt 9 Regulaminu.
 3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy, zgodnie z pkt 1 lub pkt 2 powyżej powinno być złożone w formie dokumentowej lub pisemnej.
 4. Klient może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku:
  1) wyprowadzki ze Świnoujścia,
  2) zachorowania na ciężką chorobę, uniemożliwiającą udział w Kursie.
 5. Klient może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku braku akceptacji dla zmiany Regulaminu – zgodnie z Rozdz. XIV pkt 6 Regulaminu, poniżej.
 6. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu Umowy należy wysłać na adres:
  1) Szkoła Językowa Interact Aleksandra Wójcikz siedzibą w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego, nr 12B/1, 72-600 Świnoujście, lub
  2) drogą elektroniczną, tj. formie korespondencji e-mail na adres: office@interact.edu.pl.
 7. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, Szkoła zwróci uiszczoną cenę za Kurs, jednakże pomniejszoną o jednostkowe koszty zajęć, które odbyły się do dnia rozwiązania Umowy, niezależnie od obecności Słuchacza na tych zajęciach.
 8. Jeżeli cena wpłacona przez Klienta nie pokrywa jednostkowych kosztów zajęć, które odbyły się do momentu rozwiązania Umowy (niezależnie od uczestnictwa Słuchacza w tych zajęciach) Klient zobowiązany jest do wpłaty brakującej części ceny.
 9. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Szkołę, zgodnie z pkt 1 ppkt 1 powyżej oraz w przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w pkt 2 powyżej, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny za zajęcia przeprowadzone w ramach Kursu do chwili rozwiązania Umowy. Ponadto w przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w pkt 2 powyżej, Klient zobowiązany dodatkowo do zapłaty kary umownej w wysokości ceny za pozostałe zajęcia w ramach danego Kursu (tj. za zajęcia pozostałe do zakończania Kursu przewidzianego w ramach Umowy, w których Słuchacz nie brał udziału z powodu rozwiązania Umowy z przyczyn przez niego zawinionych, o których mowa w pkt 2 powyżej).

X. Postępowanie reklamacyjne

 1. Oświadczenie reklamacyjne należy wysłać na adres: Szkoła Językowa Interact Aleksandra Wójcikz siedzibą w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego, nr 12B/1, 72-600 Świnoujście lub wformie korespondencji e-mail na adres: office@interact.edu.pl (w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Szkoła rekomenduje, aby Klient w tytule podał numer zamówienia i dopisać: „reklamacja”).
 2. Szkoła rekomenduje, aby reklamacja zawierała: imię i nazwisko, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniających reklamację, w tym informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Przekazanie powyższych informacji ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Szkołę. Zachowanie opisanych powyżej wymogów nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem tychże.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Szkoła zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Szkoła rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku wyraźnego oświadczenia Klienta o preferowanym przez niego sposobie zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji Klient, który złożył reklamację w formie pisemnej, zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu listem poleconym na adres podany w reklamacji, a w przypadku reklamacji składanych w formie wiadomości elektronicznej - w formie wiadomości e-mail, na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku odrzucenia reklamacji Szkoła powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji. Jeżeli Szkoła nie udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni uważa się, że uznała reklamacje.

XI. Postanawiania dotyczące sporów konsumenckich

 1. Jeżeli Szkoła nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta będącego konsumentem, ten może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1) może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
  2) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
  3) może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  4) może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.
 3. Przedstawione powyżej zapisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią zobowiązania Szkoły do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Każdorazowo oświadczenie Szkoły o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Szkołę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie reklamacji złożonej przez Klienta (będącego konsumentem), spór nie został rozwiązany.

XII. Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wskazane są w klauzuli informacyjnej, dostępnej w zakładce: „Polityce prywatności” znajdującej się na Stronie Internetowej oraz stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej: „RODO”, przekazanej Klientowi podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

XIII. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Stronę Internetową usług drogą elektroniczną

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę Internetową, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Na potrzeby Regulaminu wszelkie umieszczone na Stronie Internetowej teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą zdefiniowane jako „Materiały”
 3. Usługi świadczone w ramach Stronie Internetowej (zwane dalej w niniejszym rozdziale: „Usługami” lub „Usługą”) polegają na bezpłatnym udostępnieniu treści i funkcjonalności Strony Internetowej jego użytkownikom, w tym Klientom, w szczególności poprzez:
  1) umożliwienie użytkownikom, w tym Klientom, zapoznawanie się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym użytkownik się w tym celu posługuje;
  2) umożliwienie Klientom rezerwowanie Kursu on-line poprzez wysłanie formularza rekrutacyjnego;
  3) przesyłania Klientowi informacji dotyczących świadczonych usług drogą elektroniczną oraz umożliwianie kontaktu ze Szkołą;
  4) umożliwienie Klientom korzystanie z usługi marketingowej na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Szkołą a użytkownikiem Strony Internetowej, z zastrzeżeniem pkt 11-14 poniżej, zostaje zawarta poprzez przystąpienia przez użytkownika do korzystania ze Strony Internetowej. Do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą zamknięcia przez użytkownika Strony Internetowej, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy przewidują inną formę zakończania świadczenia Usług, w tym poprzez skierowanie do Szkoły odpowiedniego, prawnie uzasadnionego żądania w powyższym zakresie (np. żądania usunięcia danych osobowych zgłoszonego stosowanie do informacji wskazanych w klauzuli informacyjnej RODO).
 5. Szkoła dokłada starań w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania ze Strony Internetowej przez użytkownika Strony Internetowej lub Klienta. Szkoła zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiającego korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na dostarczaną Usługę.
 6. Szkoła oświadcza, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami związanymi z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z powyższym Szkoła zaleca stosowanie przez użytkowników środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ryzyk, takich jak oprogramowanie antywirusowe.
 7. Szkoła zastrzega następujące wymagania techniczne konieczne do prawidłowego działania Strony Internetowej (w tym do skutecznego złożenia formularza rekrutacyjnego):
  1) urządzenie umożliwiające wyświetlanie za pomocą przeglądarki internetowej treści transmitowanych w sieci Internet,
  2) przeglądarka internetowa, zaktualizowana do najnowszych wersji, bez dodatków zmieniających pracę przeglądarki (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.),
  3) klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
  4) technologia cookies,
  5) aktywny dostęp do sieci Internet (łącze internetowe).
 8. Strona Internetowa oraz wszelkie zwarte w niej Materiały, w tym utwory, zbiory utworów, bazy danych, znaki towarowe, podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej.
 9. Każdy użytkownik Strony Internetowej, w tym w szczególności Klient, może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Strony Internetowej. Reklamacje w powyższym zakresie należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail office@interact.edu.pl lub pisemnej na adres Szkoły. Reklamacja powinna zawierać: wskazania czego reklamacja dotyczy oraz wskazanie sposobu w jaki reklamacja powinna być załatwiona (żądanie) oraz dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 10. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Strony Internetowej oraz do czasowego zawieszania działalności Strony Internetowej na czas dokonywania prac konserwujących lub innych związanych z rozbudową Strony Internetowej, w szczególności Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Strony Internetowej w zakresie określonym w Rozdz. XIII Regulaminu.
 11. Klient ma możliwość uzyskać bezpłatną elektroniczną usługę świadczoną przez Szkołę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Szkoły wiadomości o charakterze marketingowych zawierającego w szczególności informacje o usługach, Kursach.
 12. Z usługi marketingowej, o której mowa w pkt 11 powyżej, może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej i wyrazi stosowaną zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym drogą elektroniczną. Zgodę wyraża się za pośrednictwem strony internetowej Szkoły: https://interact.edu.pl/rekrutacja/. Usługa powyższa jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna, co oznacza, ze Klient w celu zawarcia Umowy lub dokonania rezerwacji miejsca na Kurs nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na jej świadczenie
 13. Każda wiadomość o charakterze marketingowym kierowana do osób którzy wyrazili zgodę na jej otrzymywanie zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z ww. usługi.
 14. Klient (lub użytkownik, który wyraził zgodę na świadczenie usługi marketingowej, o której mowa w pkt 11 powyżej) może w każdej chwili zrezygnować z jej otrzymywania przez wypisanie się subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi marketingowej lub poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail: office@interact.edu.pl.
 15. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie, a w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Klient składając formularz rekrutacyjny zobowiązuje się podawać wyłączenie dane zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce.
 3. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej https://interact.edu.pl/ i zapisać go na własnym nośniku.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:
  a) zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany - w zakresie do tego niezbędnym;
  b) konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Strony Internetowej i zapobiegania nadużyciom - w zakresie do tego niezbędnym;
  c) konieczności ochrony uzasadnionych interesów Klientów - w zakresie do tego niezbędnym;
  d) w celu dostosowania Regulaminu do aktualnej oferty nauczania języków - w zakresie do tego niezbędnym;
  e) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Szkołę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
  f) zmian o charakterze doprecyzowującym lub eliminującym ewentualne nieścisłości oraz zmian dotyczących użytych w Regulaminie definicji, zmiany odnoszącej się do nazwy (firmy) Szkoły, danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  g) poprawy obsługi Klientów;
  h) zmiany procesu zawierania umów na odległość.
 5. W przypadku dokonania zmian Regulaminu, Szkoła udostępni informację o zmianie oraz tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w formacie do wydruku, na stronie internetowej: https://interact.edu.pl/, tak aby Klient mógł zapoznać się z jej treścią i zapisać go na własnym nośniku. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie w szczególności wskazywało termin zmiany Regulaminu nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od Szkoły zmian w krótszym terminie oraz z zastrzeżeniem Rozdz. XIV pkt 7 Regulaminu, poniżej. Ponadto Klienci, zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na podany adres e-mail.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem jednego miesiąca od dnia udostępnienie informacji o zmianie w sposób, o którym mowa w Rozdz. XIV pkt 5 Regulaminu powyżej, z wyłączaniem przypadków wskazanych w Rozdz. XIV pkt 7 Regulaminu poniżej. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na usługi związane z Kursem świadczone na rzecz Klienta przed dokonaną zmianą.
 7. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, które są korzystniejsze dla Klientów lub, które nie wpływają na prawa i obowiązki Klientów związanych już Regulaminem w chwili ich wprowadzenia lub zmian, które zwiększają lub ulepszają funkcjonalności, w tym funkcjonalności techniczne Strony Internetowej, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów, postanowienia Rozdziału XIV pkt 5-6 Regulaminu stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że powyższe zmiany Regulaminu obowiązują już z chwilą ich udostępnienia.
 8. Usunięcie Konta Klienta w ramach serwisu ActiveNow może nastąpić w związku z realizacją uprawnień Klientów i obowiązków Szkoły wynikających z przepisów RODO, zgodnie z Polityką prywatności, o której mowa w Rozdziale XII Regulaminu lub w wyniku realizacji innych obowiązków prawnych.
 9. Usunięcie Konta Klienta w ramach serwisu ActiveNow będzie wiązać się z utratą wszelkich praw nabytych przez Klienta wynikających z Regulaminu oraz będzie skutkowało uniemożliwieniem świadczenia usług w ramach Kursu, w związku z powyższym będzie skutkować rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn dotyczących Klienta. Postanowienia Rozdz. IX stosuje się odpowiednio.
 10. Szkoła zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Regulaminu i zakończenia funkcjonowania Strony Internetowej. Wypowiedzenie Regulaminu nie uchybia prawom i obowiązkom stron wynikającym z Umowy. O zakończeniu funkcjonowania Strony Internetowej, Szkoła poinformuje na Stronie Internetowej na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym zakończenie funkcjonowania Strony Internetowej. Ponadto w tym samym terminie o zakończeniu funkcjonowania Strony Internetowej, Szkoła poinformuje Klientów, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta w ramach serwisu ActiveNow poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na podany adres e-mail.
 11. Powiadomienia, o których mowa w Rozdziale XIV Regulaminu, dokonywane są poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na podany przez Klienta, w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail.
 12. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Kursów, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone lub realizowane na rzecz Klientów Umowy.
 13. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 września 2023 r.